SHANGHAI OFFICE

Villa No.30, Meihua Garden, 1350 Zhongshan Road West, Shanghai 200051, China


BEIJING OFFICE

Guyu House, Yonghe Villa, 22 Jianchang Hutong, Dongcheng District, Beijing 10007, China


GENERAL

mail@linkplusarchitects.com


CAREER

hr@linkplusarchitects.com